Λειτουργία και επικοινωνία της Thessdrive
14 Μαρτίου 2020
Εξετάσεις ΕΔΧ
Εξετάσεις ειδικής άδειας ταξί 11-08-2021
2 Αυγούστου 2021
Προβολή όλων
Παράταση λήξεων Κ.Τ.Ε.Ο., διπλωμάτων, ΠΕΙ

Το Υπουργείο μεταφορών με εγκυκλίους του παρατείνει ή αναβάλει ΚΤΕΟ, άδειες οδήγησης, ΠΕΙ, θεωρητικά, πρακτικά μαθήματα και εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών έως της 30 Απριλίου 2020.

Με την Αρ. Πρωτ.: Οικ. 18719/1310 της 16 Μαρτίου 2020:

 • Παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων (Δ.Τ.Ε) όλων των αυτοκινήτων οχημάτων έως και την Πέμπτη 30η Απριλίου του 2020.
 • Αναστέλλεται η υποχρέωση διενέργειας επανελέγχων όλων των αυτοκινήτων οχημάτων, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020.
 • Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ο τεχνικός έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με την Α3/18539/2218 της 16 Μαρτίου 2020:

 • Παρατείνεται έως και την 30ή Α̟πριλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)  που λήγουν έως την 30η Α̟πριλίου 2020.
 • Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση εντός ελληνικής ε̟πικράτειας.
 • Έως και την 30ή Απριλίου 2020 δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις
  Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι.
 • Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν µε το όχημά τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό.
  • ανανέωσης άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE ̟ου
   λήγει έως την προαναφερθείσα ημεροµηνία
  • ανανέωσης Π.Ε.Ι. που λήγει έως την προαναφερθείσα ημερομηνία µέσω παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης ή και αρχικής χορήγησης Π.Ε.Ι. µέσω παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης εφόσον πρόκειται για οδηγούς που απαλλάσσονταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. (περιπτώσεις α & β της ̟αρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008).
 • Για την επίτευξη τούτου, προγράμματα περιοδικής κατάρτισης στις Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι.
  κατά την υπόψη χρονική περίοδο για τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης
  δύναται να διενεργούνται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι η αναλογούσα επιφάνεια σε
  κάθε αίθουσα διδασκαλίας αυξάνεται ώστε να ικανοποιεί τη σχέση 4,0m2 /εκπαιδευόμενο, µε ευθύνη του ιδιοκτήτη της Σχολής/Κέντρου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση α της ̟αρ. 2 του άρθρου 2 της υ.α. 30063/4796/2013 (B’ 2643).

Με την Α3/Οικ. 18813/2233 της 16 Μαρτίου 2020:

αναβάλλεται, έως και την 30ή Απριλίου 2020 η διενέργεια όλων των:

 • θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών
 • μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών
 • θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
 • μαθημάτων κατάρτισης για αρχική χορήγηση ή/και περιοδική κατάρτιση που διεξάγονται σε Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι.

Να σημειώσουμε ότι το Υπουργείο παρέλειψε τις εξετάσεις για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού ADR οδηγού και τις εξετάσεις απόκτησης Π.Ε.Ε.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com